Navigace

Kuks – Granátové jablko

Granátové jablkoCílem projektu Kuks – Granátové jablko je obnovit do roku 2014 dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části barokního Hospitalu Kuks a vdechnout jim nový život. Projekt byl ukončen na jaře 2015.


Slavnostní otevření Kuksu proběhlo v březnu 2015. 

 

V nově obnovených prostorách se budou rozvíjet aktivity úzce spojené s původní funkcí hospitalu. Přitom budou co možná nejvíce respektovat povahu této památky evropského významu. Na projektu za více než 440 milionů korun se podílí několik partnerů, mezi nimi je i Revitalizace KUKS o. p. s.

 


Termín: 2010–2014
Náklady na projekt: 440 082 059 Kč
Zdroj: Integrovaný operační program


 Cíle projektu

  • Vzorová obnova národní kulturní památky
  • Vznik vzdělávacího centra
  • Zpřístupnění depozitáře a knihovny konventu
  • Obnova bylinné a ovocnářské zahrady
  • Vznik střediska farmaceutické výuky
  • podpora environmentálních aktivit

_______

Vzorová obnova národní kulturní památky
Hospitalu se dostane náležité péče a bude citlivě a vzorově rekonstruován. Areál patří mezi nejvýznamnější barokní památky ve střední Evropě. Hraběti Františku Antonínu Šporkovi (1662–1738) se podařilo vytvořit unikátní barokní lázeňský komplex v údolí horního Labe. Množstvím kapliček, fontán a letohrádků vtiskl Kuksu a celému panství podobu komponované barokní krajiny, ve které architektura, sochařství a malířství tvoří s krajinou jeden harmonický celek.

Jeho součástí je i národní kulturní památka Hospital Kuks. Je známý především svojí skvělou barokní sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna (např. alegorie Ctností a Neřestí) a dochovanou původní barokní lékárnou. 

Hospital představuje i výjimečný doklad barokní charitativnosti a péče o potřebné. Řád milosrdných bratří se zde staral o vojenské vysloužilce od roku 1743. Nemohoucím se zde dostávalo péče až do roku 1938. V rámci projektu je proto kladen důraz na aktivity, které souvisí se zdravotnickými a výtvarnými obory.

_______

Vznik vzdělávacího centra
Novými aktivitami bude zdůrazněna také výjimečná historicko-výtvarná hodnota kukského hospitalu. Obnovené prostory poskytnou zázemí pro výuku dějin a uměleckých oborů. V hospitalu budou dále probíhat tematické přednášky a prestižní semináře pro odbornou i laickou veřejnost a výukové programy pro základní a střední školy. Těmto aktivitám se budou vedle Národního památkového ústavu věnovat Nadace Český barok, o. p. s. či Revitalizace KUKS o. p. s.

Vznikne místo pro odborné a umělecké workshopy, např. výtvarné v rámci projektů Keramického studia Jaroslavy Tyrnerové. Výsledky svých žáků tu bude prezentovat Základní umělecká škola F. A. Šporka z Jaroměře. Nové prostory pro své semináře najde v hospitalu také Královéhradecký kraj. S tradičními postupy v pěstování vinné révy a jejím zpracování bude seznamovat vinařské sdružení Siduri. Díky Domovu sv. Josefa z Žirče, který je jediným stacionářem v regionu, kde pomáhají lidem s roztroušenou sklerózou, by měli v hospitalu najít zázemí příbuzní těchto pacientů. Budou zde absolvovat semináře zaměřené na schopnost vyrovnat se s těžkou nemocí v rodině. 

_______

Zpřístupnění depozitáře a knihovny
Pro badatele z řad odborné veřejnosti budou zpřístupněny depozitáře a knihovna kukského konventu. Budoucí badatelské centrum bude rozvíjet činnost také v oblasti výzkumu historie Kuksu a Šporkova panství Hradiště.

_______

Obnova bylinné a ovocnářské zahrady
Hospitální zahrada získá svoji původní podobu. V průběhu 20 století se zahrada změnila ve francouzský park, což je v ostrém protikladu s jejím využíváním v minulých stoletích. Zahrada vznikla pravděpodobně dříve než hospitální budova. Písemná zmínka z roku 1700 zde hovoří o libosadu, který sloužil k odpočinku lázeňských hostů. Pravděpodobně z této doby pochází dodnes zachovalá kompozice zahrady, kterou tvoří šestnáct pravidelných polí s ovocným sadem po obvodu. Milosrdní bratři ji od pol. 18. století užívali zahradu zejména coby zásobárnu plodin a léčivých rostlin.

V rámci projektu bude obnovena její původní náplň. V hospitální zahradě se předpokládá opětovný návrat k pěstování léčivých bylin. Bylinná a ovocná zahrada se stane centrem výuky, poznání a odpočinku. Její produkty budou zpracovávány a využívány ve výukových programech pro studenty.

Patří mezi nejvýznamnější barokní památky ve střední Evropě. Hospitalu se proto dostane náležité péče a bude citlivě a vzorově rekonstruován.

_______

Středisko farmaceutické výuky
Na někdejší určení Šporkova hospitalu naváže přítomnost studentů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, kteří zde budou absolvovat část výuky související s dějinami farmacie a zdravotnictví. V rámci výuky budou frekventanti zpracovávat a využívat výpěstky z obnovené hospitální zahrady v rámci výukových programů a aktivně se zapojí do života hospitální zahrady.

_______

Podpora environmentálních aktivit
V souladu s moderními trendy v oblasti ochrany a poznávání přírody jsou do projektu zahrnuty také environmentální aktivity Muzea východních Čech, soustředěné na netopýří kolonie ve sklepení hospitalu.

 


Partneři projektu

Nositel projektu
Národní památkový ústav

Partneři projektu
Revitalizace KUKS o. p. s.
Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově
Královéhradecký kraj
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Nadace Český Barok
Obec Kuks
Oblastní charita Červený Kostelec (Dům Svatého Josefa v Žirči)
Siduri, o. s.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Základní umělecká škola F. A. Šporka v Jaroměři

Na projektu spolupracují
Biskupství Královéhradecké
Řád svatého Huberta
 


Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1b.